Rady nadzorcze

„Kurs dla kandydatów na członków do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa”

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa lub firmach prywatnych funkcjonujących w oparciu  o przepisy prawa handlowego i jest zgodne z programem kursu zawartym w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem oraz w zarządzeniu nr 20 Ministra Skarbu Państwa z 30 czerwca 2008 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych podmiotów z udziałem Skarbu Państwa.

Liczba godzin wykładowych szkolenia: 110

Cel szkolenia:

  • Przygotowanie uczestników do pomyślnego zdania egzaminu na członka rady nadzorczej  przed Komisją Egzaminacyjną Ministerstwa Skarbu Państwa i rzetelne wypełnianie nałożonych przez prawo obowiązków nadzorczych w spółce.
  • Przekazanie kompleksowej wiedzy na temat funkcjonowania podstawowych działów w przedsiębiorstwie, która pozwoli uczestnikom w sposób odpowiedzialny i zgodnie z prawem i ze standardami ładu korporacyjnego wypełniać obowiązek stałego nadzoru nad działalnością spółki.
  • Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania, prawa, finansów, marketingu, restrukturyzacji i budowy strategii rynkowych
  • Zrozumienie roli i zakresu odpowiedzialności rady nadzorczej w sprawowaniu nadzoru nad spółką.

Wykładowcy:

Wykładowcami na kursie są wykwalifikowani pracownicy Ministerstwa Skarbu Państwa i Ministerstwa Finansów

Dla kogo:

  1. prezesów i członków zarządów spółek,
  2. członków dyrekcji, związków zawodowych i rad pracowniczych przedsiębiorstw,
  3. pracowników naczelnych terenowych organów administracji państwowej,
  4. osoby zainteresowane wprowadzeniem do Bazy Kandydatów na członków rad nadzorczych.

Kandydaci na członków rad nadzorczych, z wyjątkiem kandydatów wybieranych przez pracowników, rolników i rybaków, powinni mieć ukończone studia wyższe.

Osoby chętne na szkolenie spełniają poniższe warunki:

  1. minimum średnie wykształcenie (matura nie jest wymagana),
  2. niekaralność za przestępstwa umyślne.

Koszt szkolenia jednego uczestnika: 2400 zł

Dodatkowo indywidualna opłata za egzamin państwowy: 850 zł