Pilarz-drwal

Posiadanie uprawnień pilarza – drwala jest wymagane ze względu na przepisy zawarte w Kodeksie Pracy oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161 poz. 1141 )

Kurs ma na celu przygotowanie kandydatów do zawodu pilarza-drwala poprzez zdobycie wymaganych kwalifikacji zawodowych na poziomie gwarantującym najwyższą efektywność działania i minimalizację zagrożeń życia  i zdrowia występujących w tym zawodzie. Świadectwo ukończenia kursu uprawnia do podjęcia pracy w zawodzie pilarza-drwala.

Koszt szkolenia jednego uczestnika: do uzgodnienia

Szkolenie realizowane jest w oparciu o ramowy program kursu dla drwali-operatorów pilarki spalinowej, z zakresu wiedzy i umiejętności wymaganych do wykonywania zawodu, wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 41/1998 oraz Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych zawartych w modułowych programach szkolenia zawodowego.