Język migowy

Mając na uwadze ustawę z dnia 19.08.2011 r., ogłoszoną w Dz. U. 209 poz. 1243, która zobowiązuje urzędy państwowe do posługiwania się językiem migowym przez wybranych pracowników przygotowaliśmy kompleksowy program kursu, który gwarantuje zdobycie umiejętności niemej komunikacji w sposób komunikatywny.

Liczba godzin wykładowych szkolenia: 60

Cel szkolenia:

12 września 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która m. in. zobowiązuje organy administracji publicznej do zapewnienia osobom niesłyszącym pomoc tłumacza języka migowego. Jej zakres obejmuje kontakty osób głuchych i głuchoniewidomych z administracją publiczną, w których osoby te będą miały prawo do usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika, nazwanego w ustawie „tłumaczem SKOGN” (systemów komunikowania się osób głuchoniewidomych). Dodatkowo potwierdza ona możliwość korzystania z tzw. osoby przybranej (np. członka rodziny służącego w tym przypadku jako tłumacz) w kontaktach z administracją, służbami ratowniczymi i jednostkami ochrony zdrowia.

Wychodząc naprzeciw ustawie Spółka Szkoleniowa zaprasza na kurs wszystkie organy administracji publicznej oraz osoby fizyczne pragnące nabyć umiejętności umożliwiające komunikowanie się z osobami niesłyszącymi.

Poglądowy program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do komunikacji z osobami niesłyszącymi
  2. PJM, a SJM
  3. Reguły zachowań komunikacyjnych z osobami niesłyszącymi
  4. Daktylografia
  5. Słownictwo PJM
  6. Konwersacje migowe

Wykładowcy:

Wykłady na kursie prowadzą osoby o bardzo wysokich kwalifikacjach, czego potwierdzeniem są opinie osób, które uczestniczyły we wcześniej organizowanych przez nasz Ośrodek Szkoleniowy kursach. Współpracujący z nami wykładowcy znajdują się wśród 6 osób w Polsce, w rankingu osób najlepiej posługujących się językiem migowym.

Koszt szkolenia jednego uczestnika: 650 zł